Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on SF-Caravan Itä-Uusimaa ry:m henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 21.5.2018 Viimeisin muutos 21.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

SF-Caravan Itä-Uusimaa ry, Hummelpärantie 161, 06200 PORVOO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Ketvel, markoketvel67@gmail.com, Väliniitynkaari 7, 04330 Lahela

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen jäsentiedoterekisteri ja palvelurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu ( jäsenyys ).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäsenistöön ja tiedusteluihin vastaaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä tiedot yhteydenoton syystä.
Tiedot säilytetään jäsenyyden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SF-Caravan Itä-Uusimaa ry säilyttää henkilökohtaiset tiedot sähköpostitiedottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella. Sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan SF-Caravan Itä-Uusimaa ry. käyttää yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, joka on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja EU:n komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor – periaatteita. Tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa, voi SF-Caravan Itä-Uusimaa ry:llä olla velvoite luovuttaa tietoja viranomaistaholle.

SF-Caravan Itä-Uusimaan:n toimihenkilöillä on vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakasrekisterin tietoihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).